ADVANCED PROGRAMMABLE INTERRUPT CONTROLLER

\ɐdvˈanst pɹˈə͡ʊɡɹɐməbə͡l ˈɪntəɹˌʌpt kəntɹˈə͡ʊlə], \ɐdvˈanst pɹˈə‍ʊɡɹɐməbə‍l ˈɪntəɹˌʌpt kəntɹˈə‍ʊlə], \ɐ_d_v_ˈa_n_s_t p_ɹ_ˈəʊ_ɡ_ɹ_ɐ_m_ə_b_əl ˈɪ_n_t_ə_ɹ_ˌʌ_p_t k_ə_n_t_ɹ_ˈəʊ_l_ə]\

Definitions of ADVANCED PROGRAMMABLE INTERRUPT CONTROLLER

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe