ADVANCE DIRECTIVE ADHERENCE

\ɐdvˈans da͡ɪɹˈɛktɪv ɐdhˈi͡əɹəns], \ɐdvˈans da‍ɪɹˈɛktɪv ɐdhˈi‍əɹəns], \ɐ_d_v_ˈa_n_s d_aɪ_ɹ_ˈɛ_k_t_ɪ_v ɐ_d_h_ˈiə_ɹ_ə_n_s]\

Definitions of ADVANCE DIRECTIVE ADHERENCE

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd