ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

\ɐkwˈa͡ɪ͡əd ɪmjˈuːn dɪfˈɪʃənsi sˈɪndɹə͡ʊm], \ɐkwˈa‍ɪ‍əd ɪmjˈuːn dɪfˈɪʃənsi sˈɪndɹə‍ʊm], \ɐ_k_w_ˈaɪə_d ɪ_m_j_ˈuː_n d_ɪ_f_ˈɪ_ʃ_ə_n_s_i s_ˈɪ_n_d_ɹ_əʊ_m]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd