7 CHLORO 1,3 DIHYDRO 1 METHYL 5 PHENYL 2H 1,4 BENZODIAZEPIN 2 ONE

\sˈɛvən klˌɔːɹə͡ʊ wˈɒn θɹˈiː da͡ɪhˈa͡ɪdɹə͡ʊ wˈɒn mˈiːθa͡ɪl fˈa͡ɪv fˌiːna͡ɪl tˈuː ˈe͡ɪt͡ʃ wˈɒn fˈɔː bɛnzˈə͡ʊdɪˌe͡ɪzpɪn tˈuː wˌɒn], \sˈɛvən klˌɔːɹə‍ʊ wˈɒn θɹˈiː da‍ɪhˈa‍ɪdɹə‍ʊ wˈɒn mˈiːθa‍ɪl fˈa‍ɪv fˌiːna‍ɪl tˈuː ˈe‍ɪt‍ʃ wˈɒn fˈɔː bɛnzˈə‍ʊdɪˌe‍ɪzpɪn tˈuː wˌɒn], \s_ˈɛ_v_ə_n k_l_ˌɔː_ɹ_əʊ w_ˈɒ_n θ_ɹ_ˈiː d_aɪ_h_ˈaɪ_d_ɹ_əʊ w_ˈɒ_n m_ˈiː_θ_aɪ_l f_ˈaɪ_v f_ˌiː_n_aɪ_l t_ˈuː ˈeɪ_tʃ w_ˈɒ_n f_ˈɔː b_ɛ_n_z_ˈəʊ_d_ɪ__ˌeɪ_z_p_ɪ_n t_ˈuː w_ˌɒ_n]\

Definitions of 7 CHLORO 1,3 DIHYDRO 1 METHYL 5 PHENYL 2H 1,4 BENZODIAZEPIN 2 ONE

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

sexbasic

  • Combining with six molecules of a univalent base; saturating sexvalent base.
View More