2780

\tˈuː θˈa͡ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən ˈe͡ɪti], \tˈuː θˈa‍ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən ˈe‍ɪti], \t_ˈuː θ_ˈaʊ_z_ə_n_d s_ˈɛ_v_ə_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n ˈeɪ_t_i]\
Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More