180

\wˈɒnhˈʌndɹədən ˈe͡ɪti], \wˈɒnhˈʌndɹədən ˈe‍ɪti], \w_ˈɒ_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n ˈeɪ_t_i]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More