1760S

\wˈɒn θˈa͡ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən sˈɪksti z], \wˈɒn θˈa‍ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən sˈɪksti z], \w_ˈɒ_n θ_ˈaʊ_z_ə_n_d s_ˈɛ_v_ə_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n s_ˈɪ_k_s_t_i z]\

Definitions of 1760S

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More