1581

\wˈɒn θˈa͡ʊzənd fˈa͡ɪvhˈʌndɹədən ˈe͡ɪtiwˈɒn], \wˈɒn θˈa‍ʊzənd fˈa‍ɪvhˈʌndɹədən ˈe‍ɪtiwˈɒn], \w_ˈɒ_n θ_ˈaʊ_z_ə_n_d f_ˈaɪ_v_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n ˈeɪ_t_i_w_ˈɒ_n]\
Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More